Asmens duomenų apsauga

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip uždaroji akcinė bendrovė „Eiginta“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei gaunant paslaugas ir parduodant, perkant prekes; Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; organizuojant ir vykdant loterijas; parduodant maitą per Bolt programėlę; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; užtikrinant turto ir asmenų apsaugą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; tvarkant darbuotojų artimųjų asmens duomenis; siekiant apginti teisėtus interesus vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų ar administracinių pažeidimų atveju; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.

 1. APIE ĮMONĘ

Įmonė reiškia uždarąją akcinę bendrovę „Eiginta“, juridinio asmens kodas 133437510, buveinė adresu Jonavos g. 282, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas info@silas.lt, telefono numeris 8 37 342 466, kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais duomenuapsauga@silas.lt.

 1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 1. ASMENS DUOMENYS, KURIE YRA TVARKOMI ĮMONEI GAUNANT PASLAUGAS IR PARDUODANT, PERKANT PREKES

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas arba paslaugų gavimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Įmonė negalės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytos sutarties.

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Įmonės naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus nuo sutikimo davimo.

Jei įsigijote Įmonės platinamų prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu marketingas@silas.lt.

 1. LOTERIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Jūsų sutikimo pagrindu, tikslu organizuoti ir vykdyti loteriją, tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, įkeliamą turinį, laimėtojo kontaktus. Jei neturėsime kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime pasibaigus loterijai, o laimėtojo – po 3 mėnesių nuo loterijos pabaigos. Dalyvaudami loterijoje negalite mums teikti kitų asmenų atvaizdų. Jūsų teikiama informacija neturi pažeisti jokių asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises.

 1. MAISTO PARDAVIMAS PER BOLT PROGRAMĖLĘ

Mes pasitelkiame partnerį Bolt, kad galėtume Jums pristatyti maistą į Jūsų pasirinktą vietą. Tikslu pristatyti Jums maisto Bolt programėlės pagalba mes tvarkome Jūsų vardą, pirmą pavardės raidę, kontaktinį telefono numerį, informaciją, susijusią su užsakymu ir užsakytu patiekalu, taip pat kitą Jūsų su užsakymu pateiktą informaciją (pvz., maisto prioritetai, pagaminimo būdas, informacija apie alergijas, jei nusprendžiate pateikti tokią informaciją užsakymo teikimo metu). Duomenis tvarkysime 1 mėnesį nuo užsakymo pateikimo. Jūsų duomenų gavėjas taip pat bus „Bolt Operations“ OÜ (privatumo politika https://food.bolt.eu/static/bolt_food_privacy_policy_lt-f725f1db61818001bd0ee071386831d6.pdf) bei kurjeriai, kurie yra samdomi Bolt.

 1. KANDIDATŲ ATRANKA

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo metus, el. pašto adresą, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo, darbo laikotarpis), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.

 1. ĮMONĖS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA IR VEIKLOS TĘSTINUMAS

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 metus.

 1. TURTO IR ASMENŲ APSAUGA

Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą.  Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys saugomi 1 mėnesį.

 1. ĮMONĖS SUTARČIŲ SU KONTRAHENTAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS VYKDYMAS

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 metus.

 1. DARBUOTOJŲ ARTIMŲJŲ DUOMENYS

Tikslu nelaimės atveju susisiekti su darbuotojų artimaisiais Įmonė savo teisėto intereso, užtikrinti darbuotojų artimųjų informavimą apie nelaimę, pagrindu, tvarko tokius darbuotojo artimųjų asmens duomenis: vardas, ryšys su darbuotoju, telefono numeris. Šie duomenys tvarkomi tik tol, kol darbuotojas dirba įmonėje.

 1. TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS VAGYSČIŲ IR KITŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ AR ADMINISTRACINIŲ PAŽEIDIMŲ ATVEJU

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų atveju ar įvykus administraciniam pažeidimui tvarko juos padariusių ar įtariamų asmenų taip pat kitų byloje dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją. Duomenys gali  būti perduodami teisėsaugos institucijoms ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami iki ateinančių metų kovo 1 d. po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei priteistos sumos).

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. INTERNETO SVETAINĖ

Mūsų interneto svetainėse eiginta.lt, silas.lt, šilas.lt naudojami slapukai. Interneto svetainėse yra galimybė įkelti savo duomenis elektroninėje formoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įkeliami duomenys neturi pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų. Už tokius pažeidimus atsako juos įkėlęs asmuo.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti šias apibūdintas slapukų rūšis:

Privalomi slapukai: Šie slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Šie slapukai nustatomi, pagal Jūsų atliktus veiksmus, pvz. kalbą, valiutą, prisijungimo sesiją, privatumo nuostatas. Naršyklėje galite nustatyti, kad blokuotumėte šiuos slapukus, tačiau mūsų svetainė gali neveikti.

Analitiniai/statistiniai slapukai: Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame svetainės veikimą, kokios svetainės skiltys yra lankomiausios.

Rinkodara ir reklamavimas: Šiuos slapukus paprastai nustato mūsų reklamos partneriai. Šių slapukų paskirtis surinkti Jums aktualią informaciją. Apdorojant šią informaciją Jums bus rodomi atitinkami/aktualūs skelbimai. Jei nesutiksite su šiais slapukais, Jūsų nepasieks tikslinė reklama.

 1. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras tinkle “Facebook“ – https://www.facebook.com/PrekybosTinklasSilas/, „Instagram“ – https://www.instagram.com/pcsilas/ (privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875).

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat galime organizuoti ir vykdyti loterijas. Kaip tvarkomi loterijų metu surinkti duomenys nurodyta Privatumo politikos 6 skyriuje.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. DUOMENŲ GAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

 1. NUSISKUNDIMAI

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje 2 skyriuje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt ).

 1. ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika pateikiama mūsų internetinėse svetainėse (paskutinių pakeitimų data 2022 m. spalio mėn. 31 d.).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektų teisių igyvendinimo tvarka_internete (parsisiųsti dokumentą)